Björlandavägen

Björlandavägen
21 maj, 2021 Admin

Björlandavägen

Under den senaste månaden har VMA:s nya projekt på Hisingen för Kretslopp och Vatten varit igång. Arbetet utefter Björlandavägens norra sida omfattar nya drän och självfallsledningar för att dagvattnet skall separeras från befintliga ledningar som idag är kombinerade spill o dagvattenledningar, samt fördröjas i dräneringsdiken längs Björlandavägen

Detta är ett arbete som innebär stora utmaningar när det gäller trafikavstängningar för fordon, cykel och gångtrafikanter. Projektet förväntas färdigställas i september