Projektet med byggnation av sedimenteringsdamm åt Mölndal Energi är nu klart! Dammens syfte är att rena dagvattnet innan det når de kommunala ledningarna. Växter, grässådd, bikupor och insektshotell är utvalt och placerat för att gynna den biologiska mångfalden.

Vi tackar Mölndal Energi för förtroendet och vi tackar våra leverantörer och UE för ett väl genomfört projekt!