Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan

Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan
29 juni, 2020 Admin

Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan

Nyligen påbörjade vi en entreprenad åt Trafikkontoret Göteborgs stad, som bland annat omfattar nyförläggning av dagvatten- och vattenledningar samt ny- och ombyggnad av gator och gc-vägar.

Arbetena utförs huvudsakligen i Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan i östra Göteborg.

På bilderna lägger vi en ny dagvattenledning 800 mm av betong.

Schaktkassetterna från Kojapo gör att vi kan arbeta säkert och inte riskera att någon skadas på grund av ras i schakten. I en smal gata som på en av bilderna är det också viktigt att kunna minimera schaktbredden utan att det sker på bekostnad av säkerheten