I dagarna har vi startat upp vårt nya projekt Rödbo, Jordfalls- och Ellesbovägen som vi utför på uppdrag åt Göteborgs stad, Kretslopp och Vatten. Syftet med entreprenaden är att ca 20 fastigheter skall få kommunalt vatten och avlopp. Projektet innefattar ca 1300m schakt för spillvatten- och vattenledningar. Vi kommer även att bygga en ny pumpstation för spillvatten.

Eftersom merparten av ledningarna förläggs i befintlig trafikerad väg är arbetsområdet mycket begränsat. För att minimera schakternas bredd och samtidigt säkerställa en god och säker arbetsmiljö för vår personal används Kojapo schaktkassetter på de flesta sträckor. De geotekniska förutsättningarna är utmanade och det förekommer även bergschakt på vissa ledningssträckor.

Vi tackar Kretslopp och vatten för förtroendet och ser fram emot spännande och intressant projekt tillsammans.