ETT STABILT VÄGVAL

När man bygger en väg är man ofta ”i vägen” för andra. Visst händer det att vi bygger gator och vägar i orörd mark utan påverkan av trafik, men ofta befinner vi oss mitt i befintliga vägar för att bygga om, bygga ut eller bygga nytt. Det kan handla om att rusta upp en väg, bygga gång- och cykelbanor, cirkulationsplatser eller nya gator och vägar. 

En stor utmaning i vägprojekt i trafikmiljö är att utföra arbetet på ett säkert sätt för trafikanterna och vår egen personal. Därför är det viktigt att vi lever upp till de krav som ställs på oss när det gäller framkomlighet och säkerhet. 

En viktig aspekt av planeringen är att ta hänsyn till trafikflödet och att vidta lämpliga åtgärder för att skydda både trafikanter och personal. 


Planerat arbete

Framkomlighet är en central faktor i varje projekt

Vi strävar efter att hålla trafiken flytande så mycket som möjligt, även under byggnation. Detta kan innebära att vi arbetar i faser, där vi enbart blockerar en del av vägen åt gången och använder temporära trafikomledningar för att hålla trafiken i rörelse. 

VILL DU VETA MER?