Västkustens Mark & Asfalt AB är verksamma inom mark- och anläggningsbranschen och utför arbeten på general- och totalentreprenad. Vår ambition är att utföra entreprenader på ett säkert sätt med hög trivsel och låg miljöpåverkan. Våra leveranser ska ske vid avtalad tid och hålla avtalad kvalitet. Som medarbetare i VMA skall man bidra till att rätt kvalitet uppnås, att arbetet utförs på ett hållbart sätt som värnar om miljön samt förebygga skador, ohälsa och risker. Vi känner till och följer de lagar och krav som gäller vår verksamhet.

Denna verksamhetspolicy tillsammans med de rutiner och arbetssätt som den hänvisar till är en del av vårt ledningssystem. Vårt arbete med ständig förbättring innebär att ledningssystemet och alla dess delar är levande dokument som kontinuerligt revideras och uppdateras. 

Lindome 2022-05-11

MORGAN ERIKSSON, VD

KVALITET

RÄTT KOMPETENS

All personal har rätt kompetens och utbildning så att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Kompetens- och utbildningsbehov kartläggs och relevanta utbildningar genomförs kontinuerligt. 

NÖJD KUND

Vi mäter hur nöjda våra kunder är för att ständigt kunna förbättra oss och utvecklas. Vi sätter tydliga mål för att säkerställa en ökad kundnöjdhet. 

STÄNDIG FÖRBÄTTREING

Alla ansvarar för att rapportera avvikelser och framföra förslag till förbättring. Avvikelser och förbättringsförslag hanteras enligt fastställda rutiner och återrapporteras i hela verksamheten som ett lev i vår erfarenhetsåterföring. 

MILJÖ

MILJÖPÅVERKAN

Vi kartlägger hur vår verksamhet påverkar miljön och arbetar aktivt i våra entreprenader för att kompensera för vår negativa miljöpåverkan. Vi sätter miljömål för vår verksamhet och följer upp dessa kontinuerligt. 

NOLL MILJÖSKADOR

Med hjälp av tydliga rutiner arbetar vi mot målet att ha noll miljöskador till följd av vår verksamhet. Alla miljötillbud och avvikelser rapporteras och följs upp. 

LIVSCYKELPERSPEKTIV

Det är viktigt för oss att alla tar ett stort miljöansvar och att vi stärker kompetensen och medvetenheten hos våra medarbetare. Vi erbjuder våra kunder hållbara entreprenader med stor miljöhänsyn. Att betrakta vår verksamhet utifrån ett livscykelperspektiv, gör att den blir hållbar och långsiktig. 

ARBETSMILJÖ

EN SÄKER ARBETSMILJÖ

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på säkerhet, och i samråd och medverkan med arbetstagare och arbetstagarrepresentanter, för att förebygga skador och ohälsa. Riskanalyser genomförs och följs upp kontinuerligt för hela verksamheten och i varje enskilt projekt. Alla medarbetare får relevant utbildning för att kunna bidra och driva arbetsmiljöarbetet framåt. 

RAPPORTERING AV TILLBUD OCH OLYCKOR

Alla medarbetare uppmuntras att rapportera tillbud och olyckor enligt företagets fastställda rutiner. Åtgärdsförslag för rapporterade tillbud och olyckor sammanställs och återrapporteras i hela verksamheten som ett led i vårt förbättringsarbete. 

TRIVSEL

Att känna sig trygg och må bra är avgörande för att kunna bidra till en god arbetsmiljö. Medarbetarenkäter och medarbetarsamtal är våra viktiga verktyg för att skapa en trivsam och stimulerande arbetsplats. 

SOCIAL HÄNSYN

PERSONALUPPGIFTER

Vi är ett integritetsmedvetet företag som värnar om att skydda individers personuppgifter. Som anställd, samarbetspartner eller kund skall man kunna känna sig trygg när man anförtror oss sina personuppgifter. En tydlig rutiner säkerställer att gällande lagstiftning (GDPR) följs vid all hantering av personuppgifter. 

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Kränkande särbehandling på grund av exempelvis kön, ålder, sexuell läggning, etnisk eller religiös tillhörighet accepteras inte i VMA. I företaget finns tydliga rutiner för hantering av kränkande särbehandling. 

JÄMSTÄLLDHET

I VMA arbetar vi ständigt med olika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Man bedöms eller värderas inte efter sin könstillhörighet. VMA strävar efter att tillvarata varje individs erfarenhet, synsätt och kapacitet. VMA ser jämställdhet som en oavslutad process och en daglig angelägenhet.  

DROGER OCH ALKOHOL

I VMA råder nolltolerans mot droger och alkohol. Om en medarbetare uppvisar ett beteende som tyder på någon form av beroende finns rutiner för att erbjuda professionell hjälp via företagshälsovård eller sjukvårdsförsäkring. 

LARM OM ALLVARLIGA MISSFÖRHÅLLANDEN 

En medarbetare som slår larm om allvarliga missförhållanden, som kan förknippas med VMA:s verksamhet, får inte utsättas för någon form av repressalier. 

MUTOR OCH KORRUPTION

Våra medarbetare får inte ta emot mutor, tillämpa bestickning eller delta i någon form av korrupt affärsverksamhet. Vi avstår också från att ge och ta emot gåvor av mer än ett symboliskt värde och att delta i aktiviteter som kan påverka vår objektivitet vid affärsbeslut. En ”muta” är en otillbörlig förmån, oavsett om det är en ekonomisk gåva eller annan förmån, om syftet är att uppmuntra till felaktiga beslut eller missbruk av en persons ställning, oavsett om denne person har anställning inom den offentliga eller privata sektorn.  

KOM I KONTAKT MED OSS